Jak mówi Mariusz o swojej fundacji?

''Do podstawowych celów mojej fundacji można zaliczyć:
  

  • promowanie aktywnego trybu życia oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

  • wspieranie amatorskiej aktywności sportowej, promowanie szczególnie uzdolnionych młodych sportowców oraz sprawowanie opieki nad młodymi sportowcami, w szczególności w zakresie piłki siatkowej;

  • upowszechnianie idei czynnego kibicowania i kulturalnego dopingu oraz kształtowanie pozytywnych cech charakteru;

  • pomoc kontuzjowanym sportowcom oraz sportowcom w ciężkiej sytuacji życiowej;  

  • współpracę z klubami sportowymi, władzami samorządowymi, władzami szkół oraz uczelni, oraz podmiotami zajmującymi się działalnością medialną w zakresie realizacji celów fundacji;''